Privacystatement


In dit privacy statement laat Van Rosendaal & Van Poucke Strafrechtadvocaten zien hoe wij omgaan met de persoonsgegevens en privacy van onze cliënten. Deze transparantie is een van de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Welke persoonsgegevens worden verzameld en waarvoor?

  • Naam, adres, geboortedatum: voor de vaststelling van de identiteit van de cliënten en het voeren van procedures;
  • Email en telefoonnummer: om contact te kunnen onderhouden met de cliënten;
  • BSN: ten behoeve van een procedure bij de rechtbank of voor het aanvragen van een toevoeging;
  • Burgerlijke staat: voor de vaststelling van de juridische positie van cliënten;
  • Nationaliteit: voor de vaststelling van het toepasselijke recht.

 

Is het verwerken van deze persoonsgegevens rechtmatig?

Het verwerken van bovengenoemde persoonsgegevens vindt plaats omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht. Vaak ligt er een wettelijke plicht aan ten grondslag. Bovendien geven cliënten door het verstrekken van de opdracht toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens. Dit is vastgelegd in de algemene voorwaarden van Van Rosendaal & Van Poucke Strafrechtadvocaten, welke van toepassing zijn verklaard op elke opdracht.

 

Hoe en hoe lang worden deze gegevens bewaard?

De persoonsgegevens worden bewaard in een fysiek en een digitaal dossier gedurende tenminste 7 jaar. Van Rosendaal & Van Poucke Strafrechtadvocaten voldoet hiermee aan een wettelijke plicht. De fysieke dossiers bevinden zich in een afgesloten ruimte. Voor de digitale dossiers maakt Van Rosendaal & Van Poucke Strafrechtadvocaten gebruik van cloudservice van een gerenommeerd bedrijf met een hoog beveiligingsniveau.

 

Wat zijn de rechten van de degene wiens gegevens worden verwerkt?

Cliënten hebben recht op inzage, rectificatie en verwijdering van de verwerkte persoonsgegevens. Een verzoek hiertoe kan te allen tijde worden gedaan. Hieraan zal door Van Rosendaal & Van Poucke Strafrechtadvocaten binnen 4 weken kosteloos worden voldaan, tenzij wettelijke bepalingen van bewaarplicht dit verhinderen.

Wanneer cliënten het idee hebben dat er op onjuiste wijze wordt omgegaan met hun persoons­gegevens, kunnen zij hierover een klacht indienen bij Van Rosendaal & Van Poucke Strafrechtadvocaten. Zij kunnen ook een klacht indienen bij de toezichthoudende instantie (Autoriteit Persoonsgegevens) of een gerechtelijke procedure starten bij de rechtbank.

 

Wat gebeurt er bij een data-lek?

Er is sprake van een data-lek als persoonsgegevens onbedoeld verloren zijn gegaan, zijn gewijzigd of toegankelijk zijn gemaakt voor derden. Een voorbeeld hiervan is als een computersysteem gehackt is. Van Rosendaal & Van Poucke Strafrechtadvocaten is verplicht eventuele data-lekken te documenteren en hiervan binnen 72 uur melding te doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met mr. L.H.M. van Rosendaal van Van Rosendaal & Van Poucke Strafrechtadvocaten.

 

Dit privacy statement is vastgesteld op 6 december 2023. Copyright